Tất cả
áo thần xd 15% hp sv4 ký ngọc
149,000đ
quần sợi gai n.m 9% sd sv4
50,000đ
áo n.m 9% sd sv4
50,000đ
áo thần xd 6% sd +3 sv4
90,000đ
giày thần xd 2spl cnc sv4
60,000đ
quần thần xd +4 20% hp sv4
200,000đ
gag jen cl 2481+2 6% sd sv4
50,000đ
2 viên 2 sao sv4
120,000đ
gag ll 2736+3 5% hp sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
80,000đ
x99 xh sv2
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 2
35,000đ
x98 bh sv2
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 2
35,000đ
x99 bổ khí sv2
Hành Tinh: Namec
Server: Server 2
35,000đ
x99 cuồng nộ sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
40,000đ
gag kaio cnc sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
10,000đ
áo 15% hm trái đất sv2
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 2
25,000đ
gag ll 3131+4 9% sd sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
220,000đ
gag ll 3196+4 3%sd 5% smtn sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
170,000đ
gag kaio 1782+2 sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
30,000đ
áo thần n.m 9% sd sv2
150,000đ
nhẫn thần linh sv2
99,000đ